След като през 2016 г. гражданите на Обединеното кралство изразиха чрез референдум волята си да напуснат Европейския съюз, започна дългият и сложен процес по осигуряване на плавен преход и организирано оттегляне на Обединеното кралство. На 31 януари 2020 г. влезе в сила Споразумението за оттегляне, с което Обединеното кралство напусна Европейския съюз. Въпреки това, последствията от Брекзит не се усетиха веднага, поради предвидения преходен период, в който ЕС продължи да третира Обединеното кралство като държава членка. Този преходен период продължи от 1 февруари до 31 декември 2020 г. С настъпването на 2021 г. последствията от Брекзит вече са факт и поставят въпроси, свързани с придобиването и притежаването на недвижими имоти в България.

Правният екип на Colliers представя по-долу коментар относно промените, касаещи придобиването и притежаването на недвижими имоти в България от британски граждани и юридически лица в сила от 1 януари 2021 г.[1]

  • Придобиване на недвижими имоти

От 1 януари 2021 г. физическите и юридическите лица от Обединеното кралство имат статут на лица от трети за Европейския съюз държави. Според българското законодателство чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя само при условията на съответен международен договор. Към момента между Република България и   Обединеното кралство няма такъв договор, следователно за британските граждани важи забрана за придобиване на земя на територията на Република България, освен в случите на наследяване по закон (допустимо е само за физически лица). На практика това означава, че британските граждани и фирми нямат право да придобиват поземлени имоти (земя) чрез сделки (покупко-продажба, замяна, дарение, апорт и т.н.). Забраната не засяга придобиването на собственост върху други недвижими имоти (напр. апартаменти, къщи, сгради и т.н.).

В резултат на настъпилите промени относно придобиването на имоти, е възможно да възникнат затруднения за британските граждани, които желаят например да придобият къща/апартамент с двор. На практика тези затруднения се решават, като лицата регистрират българско търговско дружество (най-често дружество с ограничена отговорност), което се третира като българско юридическо лице и за него не се прилагат горните ограничения в придобиването на поземлени имоти (с изключение на земеделска земя).

  • Притежаване на недвижими имоти

Британските граждани и фирми, които притежават поземлени имот в Република България към 31 декември 2020 г. няма да търпят негативни последици в резултат на Брекзит. Техните права върху притежаваните имоти се запазват без промяна и се ползват със закрилата на Конституцията, която казва, че отчуждаването на правото на собственост може да се осъществи, ако са налице едновременно следните предпоставки: „въз основа на закон, при наличие на държавни или общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение“.

[1] Настоящата статия има информативна цел и не представлява правен съвет.