Уведомление за обработване на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

  1. Данни за Администратора

„КОЛИЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, ЕИК 121047004, е дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115К, Европейски Търговски Център, Сграда Б, ет. 7 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Данни за контакт:

Държава: България

Адрес за контакт: бул. „Цариградско шосе” № 115K, Европейски Търговски Център, сграда Б, ет. 7

Телефон: 02/ 9769976

Ел. поща: bulgaria@colliers.com

Интернет страница: www.colliers.com

  1. Категория лични данни, които събираме и обработваме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Специални категории данни, които обработваме

Ние не обработваме данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  1. Източник на данните

Данните, които обработваме, са събрани от нашите контрагенти – Вие/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество, както и от публично достъпни източници, като например Търговския регистър.

  1. Цели на обработването

 

 

  1. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни

 

 

  1. Период на съхраняване на данните

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за срока на договора ни с Вас/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество и в рамките законовите срокове за защита на нашите права и законни интереси във връзка с тези договори, както и за спазване на действащото законодателство.

  1. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие  имате следните права:

можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 

  1. Право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е  Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработването на личните ви данни, можете да го направите на посочените по-горе данни за контакт на Дружеството.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“

Защо „Колиърс Интернешънъл“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да предоставим услугите, предмет на нашия договор с Вас/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество, е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция и идентификация. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Дружеството ще поиска от вас допълнително съгласие.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Данни за клиенти на Дружеството могат да бъдат споделени с други дружества от групата на Колиърс (Colliers Group). В случай на такова споделяне ще бъдат подписани междуфирмени споразумения, които гарантират, че всяко от дружествата в групата прилага разпоредбите за защита на личните данни и гарантира правата на субектите на данни съобразно Общия регламент относно защитата на данните.

Данни за физически лица, участващи в огледи, както и за физически лица, доставчици/подизпълнители на Дружеството, няма да бъдат предоставени на трети лица.

Получатели на обработваните данни могат да бъдат държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

Дружеството ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Дружеството по ваше искане е длъжно да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

За информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от Дружеството, моля, изпратете искане на имейл адреса за контакт, посочен по-горе в настоящото уведомление. Искането следва да съдържа: име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, описание на искането, предпочитана форма и адрес за получаване на искането, подпис и дата на искането, както и пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице. По преценка на Дружеството с цел проверка на идентификацията на лицето, подало искането, може да бъде поискана допълнителна информация.