Версия  Дата  Описание  Автор  Утвърдил
 0.1  23.05.2018 г.  Уведомление за обработване на лични данни  Веселина Трионова  Иглика Йорданова

1. Данни за Администратора
„КОЛИЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК 121047004, е дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе" № 73, ет. 8, ап. 15 (наричано по-долу за краткост „Дружеството")

Данни за контакт:
Държава: България
Адрес за контакт: бул. „Цариградско шосе" № 115K, Европейски Търговски Център, сграда Б, ет. 7
Телефон: 02/ 9769976
Ел. поща: bulgaria@colliers.com
Интернет страница: www.colliers.com

2. Категория лични данни, които събираме и обработваме

2.1. За клиенти на Дружеството, които са физически лица:

 • Имена
 • ЕГН/дата на раждане
 • Гражданство и постоянен адрес
 • Телефон за контакт
 • Имейл адрес
 • Адрес за кореспонденция

2.2. За физически лица, които са представители/служители/изпълнители на клиенти на Дружеството – юридически лица:

 • Имена
 • Длъжност
 • Телефон за контакт
 • Имейл адрес
 • Адрес за кореспонденция

2.3. За физически лица, които участват в огледи на имоти, представени от Дружеството:

 • Имена

2.4. За физически лица, доставчици/подизпълнители на Дружеството:

 • Имена
 • ЕГН/дата на раждане
 • Телефон за контакт
 • Имейл адрес
 • Адрес за кореспонденция
 • Банкова сметка

3. Специални категории данни, които обработваме
Ние не обработваме данни относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4. Източник на данните
Данните, които обработваме, са събрани от нашите контрагенти – Вие/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество, както и от публично достъпни източници, като например Търговския регистър.

5. Цели на обработването

 • Сключване на договор
 • Изпълнение на сключените договори
 • Размяна на кореспонденция относно сключените договори
 • Реализиране на законни интереси на Дружеството във връзка със съществуването, изменението, изпълнението и прекратяването на сключените договори

6. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни

 • Сключване и изпълнение на договор
 • Защита на законните права и интереси на Дружеството във връзка със сключените договори
 • Изпълнение на законови задължения на Дружеството (съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за счетоводството и др.)

7. Период на съхраняване на данните
Дружеството ще съхранява Вашите лични данни за срока на договора ни с Вас/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество и в рамките законовите срокове за защита на нашите права и законни интереси във връзка с тези договори, както и за спазване на действащото законодателство.

8. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Дружеството личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Дружеството да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Дружеството личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
   - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
   - когато сте оттеглили своето съгласие за личните данни, които се обработват на основание Вашето съгласие;
   - когато сте възразили основателно срещу обработването;
   - когато обработването е незаконосъобразно;
   - когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава  - членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
   - когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
   - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
   - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
   - при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
   - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   - за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Дружеството, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработване, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработване, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

9. Право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 (www.cpdp.bg).
В случай че желаете да подадете жалба относно обработването на личните ви данни, можете да го направите на посочените по-горе данни за контакт на Дружеството.

Какво са лични данни?
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;"

Защо „Колиърс Интернешънъл" ЕООД събира и съхранява лични данни?
За да предоставим услугите, предмет на нашия договор с Вас/Вашия работодател/възложител/представляваното от Вас дружество, е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция и идентификация. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Дружеството ще поиска от вас допълнително съгласие.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Данни за клиенти на Дружеството могат да бъдат споделени с други дружества от групата на Колиърс (Colliers Group). В случай на такова споделяне ще бъдат подписани междуфирмени споразумения, които гарантират, че всяко от дружествата в групата прилага разпоредбите за защита на личните данни и гарантира правата на субектите на данни съобразно Общия регламент относно защитата на данните.

Данни за физически лица, участващи в огледи, както и за физически лица, доставчици/подизпълнители на Дружеството, няма да бъдат предоставени на трети лица.

Получатели на обработваните данни могат да бъдат държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?
Дружеството ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
Дружеството по ваше искане е длъжно да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработването;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработването се основава на законните интереси на Дружеството или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и полезна информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от това обработване.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
За информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от Дружеството, моля, изпратете искане на имейл адреса за контакт, посочен по-горе в настоящото уведомление. Искането следва да съдържа: име, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, описание на искането, предпочитана форма и адрес за получаване на искането, подпис и дата на искането, както и пълномощно, ако искането се подава от упълномощено лице. По преценка на Дружеството с цел проверка на идентификацията на лицето, подало искането, може да бъде поискана допълнителна информация.