Спечели уикенд за двама в комплекс за винен и спа туризъм Старосел

 


КАМПАНИЯ „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В КОМПЛЕКС ЗА ВИНЕН И СПА ТУРИЗЪМ СТАРОСЕЛ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

I. Организатор и Общи условия на Кампанията
1. Кампания „Спечели уикенд за двама в Комплекс за винен и спа туризъм Старосел” („Кампанията“) се организира и провежда от „КОЛИЪРС Интернешънъл” EООД, с EИК: 121047004, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 73, адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115K, Европейски Търговски Център, сграда Б, ет. 7, (наричан по-долу „Организатор“).
2. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат задължителността на тези Общи условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на colliers-residential.bg.
3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на colliers-residential.bg.

II. Право на участие
4. Всяко физическо лице, което е навършило 18 (осемнадесет) години има право и може да участва в Кампанията.

III. Условия за участие
5. В Кампанията има право да участва всяко физическо лице съгласно раздел II от настоящите Общи условия, (наричано по-долу „Участник“), което следва да изпълни следните условия:
(i) Да участва в проучването на Организатора „Колко удовлетворение сте от жилището си?“, като отговори на включените в него въпроси;
(ii) Да заяви желание за участие в Кампанията, като посочи трите си имена и имейл адрес за връзка на упоменатото от Организатора място.
Участието в Кампанията е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

IV. Териториален обхват на Кампанията
6. Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

V. Срок на Кампанията
7. Кампанията започва на 15.10.2019 г. и се провежда до 29.10.2019 г. (включително).

VI. Награда
7. Наградата за печелившия Участник в Кампанията ще бъде ваучер за уикенд за двама в двойна стая в Комплекс за винен и спа туризъм Старосел.
8. Ваучерът следва да бъде използван във време по желание на печелившия Участник и съгласно заетостта на Комплекс за винен и спа туризъм Старосел, но във всички случай не по-късно от края на м. март 2020 г.
9. Печелившият Участник може да ползва ваучера само лично. Във всички случаи печелившият Участник се съгласява, че ползването на ваучера ще бъде организирано съвместно с организатора съобразно предпочитанията на печелившия участник и заетостта на хотела.
10. Организаторът не носи отговорност и няма да заплаща каквито и да е разходи и разноски извън стойността на ваучера по чл. 8 по-горе.

VII. Определяне на печеливш Участник и получаване на Наградата
11. Определянето на печелившия Участник става на случаен принцип, като се прави жребий с имената на всички участници в Кампанията и в присъствието на двама свидетели се изтегля един печеливш. Жребият ще се проведе на 11.11.2019 г.
12. Печелившият Участник ще бъде уведомен на посочения от него имейл адрес в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на жребия. Участниците, които не печелят Наградата, няма да бъдат известявани.
13. След като бъде уведомен за спечелването на наградата, печелившият Участник има срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора, за да се уточни получаването на ваучера. При получаване на Наградата се подписва приемо-предавателен протокол между Организатора и печелившия Участник.
14. Ако в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от изпращане на уведомлението за спечелване на Наградата, печелившият Участник не се свърже с Организатора, за да получи Наградата, то се организира нов жребий и се определя нов печеливш Участник съобразно чл. 12 по-горе.

VIII. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Кампанията
15. Организаторът не носи отговорност за използването на ваучера, нито за качественото и навременно изпълнение на услугите по ваучера от страна на Комплекс за винен и спа туризъм Старосел. Всички спорове относно използването и предоставянето на услугите по ваучера ще бъдат решавани между печелившия Участник и Комплекс за винен и спа туризъм Старосел.
16. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Кампанията и/или получаването/ползването на Наградата.

IX. Забрана за трансформация на Наградата
17. Печелившият Участник в Кампанията може да получи единствено Наградата по чл. 8 по-горе, а не паричната ѝ равностойност.

X. Прекратяване на Кампанията
18. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява на colliers-residential.bg. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XI. Спорове
19. Всякакви потенциални спорове между Организатора и Участниците във връзка с Кампанията се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

XII. Поверителност и лични данни
20. Всички лични данни на Участниците ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
21. Включвайки се в Кампанията, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена и имейл адрес, а при спечелване на Наградата и избор на получаване чрез куриер – адрес и контакти за доставката) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и съхранявани) от „КОЛИЪРС Интернешънъл” EООД, само и единствено за цели, свързани с тази Кампания, а именно:
(i) валидно участие в Кампанията и определяне на печелившия,
(ii) установяване на контакт с печелившия Участник, предоставяне на спечелената Награда.
22. Участниците в Кампанията предоставят личните си данни доброволно и имат право да откажат да предоставят такива данни. Отказът да се предоставят лични данни води до невъзможност за пълноценно участие в Кампанията и/или за получаване на Наградата.
23. Личните данни на Участниците ще бъдат съхранявани за срок от един месец след връчване на Наградата и няма да бъдат предавани на трети лица, освен ако това не е необходимо за изготвяне на ваучера и/или предаването/ползването на Наградата (ако има такива лични данни, те ще бъдат унищожени след като ваучерът бъде връчен/използван и тяхното съхраняване не е необходимо).
24. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:
(i) право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;
(ii) право на коригиране на личните данни, ако са неточни;
(iii) право на изтриване на личните данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;
(iv) право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;
(v) право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;
(vi) право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Кампанията и/или да получи Наградата, която е спечелил.
Ако участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: адрес: бул. „Цариградско шосе” № 115K, Европейски Търговски Център, сграда Б, ет. 7, телефон: 02/ 9769976, имейл: bulgaria@colliers.com.
25. Ако даден Участник счита, че личните му данни са обработвани незакосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).